Herman van Keeken - Corrina, Corrina
HERMAN VAN KEEKEN - CORRINA, CORRINA
(M. Parish; B. Chatman; J.M. Williams)
Philips 318 504 PF

I love Corrina, tell the world I do
I love Corrina, tell the world I do
I pray every night she'd learn to love me too

Corrina, Corrina
Corrina, Corrina
Corrina, Corrina
I love you so

Oh little darling where you've been so long?
Oh little darling where you've been so long?
I had no loving since you've been gone

Corrina, Corrina
Corrina, Corrina
Corrina, Corrina
I love you so

I love Corrina way across the sea
Oh me, I love Corrina way across the sea
If you see Corrina send her home to me

Corrina, Corrina
Corrina, Corrina
Corrina, Corrina
I love you so

Corrina, Corrina
Corrina, Corrina
Corrina, Corrina
I love you so
Oh darling don't you know
I love you so